STATUT STOWARZYSZENIA
„Muszkieterowie Szpiku”

Statut został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku w dniu 16.05.2017 roku w Słupsku

Rozdział I
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Muszkieterowie Szpiku” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk.

§ 4
Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o
tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

§ 6
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II
§ 7
Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. pomoc społeczna, w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, refundacja kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2. udzielanie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, oraz osobm niepełnosprawnym i poważnie przewlekle chorym a szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w kraju i zagranicą,
3. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po urazie kręgosłupa, oraz osób niepełnosprawnych i poważnie , przewlekle chorych i ich rodzin,
4. udzielenie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorych oraz rodzinom osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych,
5. pomoc i wsparcie finansowe i niefinansowe instytucji działających na rzecz rehabilitacji fizycznej, społecznej i zawodowej oraz leczeniu w kraju i zagranicą osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych, osób z chorobami nowotworowymi i poważnie, przewlekle chorych,
6. likwidacja dysproporcji i barier społecznych powstałych pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i osobami poważnie, przewlekle chorymi i ich rodzinami a resztą społeczeństwa,
7. upowszechnienie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury sportowej osób niepełnosprawnych i poważnie, osób przewlekle chorych oraz ich rodzin we wszystkich jego formach i rodzajac
8. wspieranie wszelkich działań mających na celu podnoszenie poziomu leczenia, pielęgnowania
i rehabilitacji,
9. organizowanie akcji mających na celu uzyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup
sprzętu medycznego oraz innego sprzętu mającego zastosowanie w ochronie zdrowia,
9. działalność charytatywna,
10. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
11. prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności
profilaktyki chorób nowotworowych krwi,
11. działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób,
w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia,
12. propagowanie idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,
13. wspieranie postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku,
14. zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących
profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych,
15. wpieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałaniu ich
wykluczeniu społecznemu

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,
2. prowadzenie kampanii społecznych na rzecz ochrony I profilaktyki zdrowia,
3. prowadzenie działalności wydawniczej,
4. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie profilaktyki I ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania I transplantacji szpiku kostnego,
5. prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz innych
form poradnictwa i punktów informacyjnych,
6. prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,
7. organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,
8. organizację kampanii informacyjnej w zakresie promocji postaw społeczno –
obywatelskich,
9. współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,
10. współpracę międzynarodową,
11. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest
prowadzenie działalności, o której mowa w § 7 - w zakresie celu Stowarzyszenia,
12. wspieranie darami rzeczowymi – aparatami lub urządzeniami ratującymi życie innych placówek i instytucji niż określone w pkt.11
13. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Stowarzyszenia, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.11
14. prowadzenie programów medycznych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych
związanych z tymi programami,
15. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób, których przypadki mają charakter szczególny, w tym również świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
16. prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń noszących znamiona kataklizmu,
17. gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących
z darów osób fizycznych i prawnych,
18. udzielenie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób z chorobą nowotworową, osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych,
19. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych,
20. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i zagranicą,
21. organizowanie opieki całodobowej,
22. wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa i ich rodzin,
osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
23. udzielenie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych,
24. udzielenie pomocy finansowej zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych,
25. udzielenie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych,
26. spełnienie marzeń osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych,
27. organizowanie i udzielenie pomocy w finansowaniu uprawiania sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów sportowych i treningowych w kraju i zagranicą osób niepełnosprawnych i osób poważnie, przewlekle chorych wraz z ich rodzinami i opiekunami.

Rozdział III
§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.
§ 10
Członek zwyczajny
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrani Członków Stowarzyszenia; zwanego dalej „Walnym Zebraniem” Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
3. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z
jego celami statutowymi.
1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek członkowskich,
c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia
e) informowanie Stowarzyszenia o zmianie danych personalnych i adresu zamieszkania.
§ 11
Członek honorowy
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
4. Członek honorowy ma obowiązek:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 12
Członkowie honorowi i są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.

§ 13
Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka oraz na skutek rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze pisemnego oświadczenia,
b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku,
c) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 2 miesięcy bez usprawiedliwienia,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka.
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 15 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.

Rozdział IV

Władzami Stowarzyszenia są:

§ 14

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem";

§ 15
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu jawnym, o ile
Walne Zebranie nie uchwali głosowania tajnego.
3. W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwoływani w takim samym trybie w jakim są powoływani.
4. Wybory uzupełniające w okresie kadencji mogą być przeprowadzane na każdym Walnym
Zebraniu.

§ 16
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania mogą być:
a) zwyczajne,
b) nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku w terminie do 30 czerwca. Ma ono charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy, a jego termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków nie później niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
4. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 7dni przed terminem obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi odbyć się nie później niż na 30 dni od zgłoszenia wniosku.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu bezpośrednim i jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w 1-szym terminie, w 2-gim terminie bez względu na liczbę obecnych,
7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, społecznej, kulturalnej,
finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, oraz zatwierdzanie sprawozdań finsowych za dany rok bilansowy,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e) uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
f) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
g) zatwierdzanie budżetu i preliminarza budżetowego Stowarzyszenia, h). ustalania wysokości i terminu wnoszenia składek członkowskich
i) zatwierdzanie regulaminów Zarządu,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
k) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,

§ 17
Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd Stowarzyszenia jest jego najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zebraniami Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych na Walnym Zebraniu Członków spośród których na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z jego statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu przy obowiązkowej obecności Prezesa lub Wiceprezesa.
5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
6. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Z zebrań Zarządu, jeden z jego członków sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania i jeden członek Zarządu obecny na zebraniu.
7. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) realizowanie zadań i celów statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania Członków,
b) inicjowanie i programowanie działalności Stowarzyszenia,
c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
d) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności oraz sprawozdań finansowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków,,
e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
f) przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji oraz pobieranie zadeklarowanych składek członkowskich,
g) udzielanie pełnomocnictw,
h) współdziałanie z organami władzy samorządowej oraz organizacjami społecznymi, gospodarczymi i pozarządowymi,
i) zabezpieczanie majątku Stowarzyszenia.

Rozdział V

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

§ 18
a) składek członkowskich członków zwyczajnych,
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej,

§ 19
Do składania oświadczeń woli imieniu stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes i wice prezes

§ 20
Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu tj w szczególności:
1. Nabycia oraz zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
3. Zawarcia umowy kredytu albo pożyczki;
4. Przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
5. Zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000zł
Wymagają zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności
Rozdział VI
§ 21
Zmiany Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób.

§ 22
W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

§ 23
Walne Zebranie wskazuje organizacje pozarządowe, mające podobne do Stowarzyszenia cele statutowe, nie nastawione na osiągniecie zysku, na rzecz których przekazany zostanie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań
§ 24
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach z dnia 07.04.1989r.