Regulamin Świadczenia Pomocy – Subkont

Gromadzenia środków pieniężnych na subkontach, darowizn rzeczowych, oraz refundacji kosztów ponoszonych w ramach pomocy społecznej
podopiecznym i beneficjentom Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku.

PODSTAWY I CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§1
Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku z siedzibą w Słupsku, zwana w dalszej treści Regulaminu „Stowarzyszenie” działa na podstawie Statutu, Stowarzyszenie wpisane do Rejestru Prezydenta Miasta Słupska Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonym w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej w Słupsku pod numerem 58 rejestru.
Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady udostępniania przez „Stowarzyszenie”, swojego rachunku bankowego na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia, realizowanych akcji dobroczynnych oraz określa zasady dysponowania zgromadzonymi środkami finansowymi, darowiznami rzeczowymi.
Celem Stowarzyszenia jest pomoc w zakresie wskazanym w Statucie, związanym z ochroną zdrowia i ratowania życia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w szczególności:
1. Niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia materialnego i informacyjnego poprzez;
a) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci,
b) dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
c) organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów,
d) inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej,
e) wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia.
2. Pomoc społeczna dla osób w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego oraz ich zubożeniu;
4. Wszechstronna współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.
5. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leków niezbędnych do ratowania zdrowia i życia dzieci.
6. Dofinansowanie leczenia oraz rehabilitacji osób w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
7. Organizowanie akcji pomocy osobom z udziałem innych podmiotów;
8. Pomoc finansową i rzeczową dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności domów dziecka.

TWORZENIE SUBKONT
§ 2
1. Środki pieniężne gromadzone na rzecz podopiecznych min. w trakcie prowadzonych zbiórek publicznych oraz innych akcji dobroczynnych są przekazywane na wydzielone subkonta bankowe zakładane przez Stowarzyszenie dla danego podopiecznego.
2. Utworzenie subkonta dla podopiecznego jest uwarunkowane pozytywną weryfikacją dokumentacji niezbędnej do przyjęcia w poczet podopiecznych Stowarzyszenia ( zgodnie z zapisami § 3 pkt 1) zakończonych podpisaniem umowy przez podopiecznego lub jego opiekuna prawnego.
3.Utworzenie konta dla zbiórek publicznych i innych akcji dobroczynnych odbywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 3
1. Aby zostać podopiecznym Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku zainteresowani powinni przedstawić następujące dokumenty:
a) kserokopię kart choroby bądź orzeczenia o niepełnosprawności lub opinię wydaną przez lekarza o stanie zdrowia (potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu).
b) oświadczenie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny.
c) aktualną fotografię (w formie elektronicznej – format pliku JPG)
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody i upoważnieniu Stowarzyszenia na weryfikację informacji dostarczonych Stowarzyszeniu oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
f) propozycję treści apelu dotyczącego zbierania środków w jakiejkolwiek formie.
2. Wskazane dokumenty należy przesłać lub doręczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Muszkieterowie Szpiku 76-200 Słupsk ul. Niedziałkowskiego 6.
3. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski kompletne.
4. Czas rozpatrywania wniosku o przyjęcie do grona Podopiecznych Stowarzyszenia Muszkieterowie Szpiku wynosi 14 dni. Termin 14 dni liczy sie od daty złożenia prawidłowego wniosku lub jego ostatecznego uzupełnienia.
5. Do obowiązków kandydata na podopiecznego lub jego rodzica czy opiekuna prawnego należy kontaktowanie się ze Stowarzyszeniem w sprawie ustalenia czy wniosek jest kompletny i na jakim etapie znajduje się jego rozpatrzenie.
6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku kończy się podpisaniem umowy z podopiecznym lub jego opiekunem prawnym oraz założeniem indywidualnego subkonta .
7. Z uwagi na charakter działalności oraz zadania zapisane w statucie Stowarzyszenia, Zarząd może podjąć decyzję odmowną pomimo złożenia kompletnego wniosku. Od decyzji Zarządu nie ma środka odwoławczego.
8. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym na skutek rażących naruszeń niniejszego Regulaminu.

ZASADY GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA SUBKONTACH
§ 4
1. Subkonto jest udostępniane wyłącznie na celowe wpłaty pochodzące od darczyńców, ze wskazaniem podopiecznego oraz celowych zbiórek pieniężnych .
2. Środki zgromadzone na subkoncie mogą być wykorzystane wyłącznie na cele wynikające ze Statutu Stowarzyszenia , a dookreślone niniejszym Regulaminem oraz zawartą z podopiecznym Umową.
§ 5
1. Z chwilą podpisania Umowy z podopiecznym Stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz podopiecznego pomagając pozyskać darczyńców i sponsorów a w szczególności;
a) Stowarzyszenie udostępnia podstronę podopiecznego na www.muszkieterowieszpiku.org.pl oraz na pomagam.pl i innych portalach pomocowych do gromadzenia środków pieniężnych przekazywanych przez darczyńców.
b) umieszcza na podstronach i portalach pomocowych treść ( z określoną kwotą pomocy) apelu o pomoc opracowaną w uzgodnieniu z podopiecznym lub opiekunem prawnym ,
c) ustala jaka jest w przybliżeniu wysokość oczekiwanej pomocy do realizacji celu umowy na podstawie określonych przez podopiecznego potrzeb;
– jeżeli jest to świadczenie jednorazowe np.: proteza, zabieg medyczny wysokość oczekiwanej pomocy ustala na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych, kalkulacji,
– jeżeli jest to świadczenie ciągłe mp. w postaci rehabilitacji, zakupu leków, medycznych środków higieny – wysokość niezbędnych środków finansowych określa się na roczne zapotrzebowanie podopiecznego.
c) Stowarzyszenie ustala z podopiecznym szacunkowy czas zbierania środków pieniężnych. Czas ten ulega przesunięciu jeżeli środki nie zostały zgromadzone w ustalonym wstępnie terminie.
2. Środki gromadzone na subkoncie, pomniejszane są;
a) o pobierane przez banki prowizje i opłaty za prowadzenie subkonta ,
b) wypłaty dla podopiecznych lub ich opiekunów prawnych dokonywane na podstawie

przedłożonych przez podopiecznych i zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia do refundacji dokumentów finansowych takich jak np. faktury, rachunki, recepty, kalkulacje itp.
c) koszty przejazdu członków Stowarzyszenia do podopiecznego. W zależności od miejsca pobytu podopiecznego koszty przejazdu będą rozliczane na podstawie biletów autobusowych lub kolejowych oraz biletów i rachunków za przejazdy miejscowe.

3. Środki gromadzone na subkoncie, powiększane są o;
a) darowizny przelewane na konto podstawowe Stowarzyszenia ze wskazaniem podopiecznego które Stowarzyszenie jest zobowiązane niezwłocznie przelać na subkonto podopiecznego
b) darowizny wpłacane do kasy Stowarzyszenia ze wskazaniem podopiecznego, które Stowarzyszenie jest zobowiązane niezwłocznie przelać na subkonto podopiecznego
4. Środki zgromadzone na subkoncie mogą być w każdej chwili spożytkowane przez podopiecznego na cel wskazany w Umowie zawartej z podopiecznym oraz niniejszym Regulaminie.
5. Podjęcie części zgromadzonych środków powoduje zmniejszenie stanu środków finansowych pozostających do dyspozycji podopiecznego na jego subkoncie na dalsze wydatki.
Uwaga; liczniki pokazujące stan zgromadzonych środków widoczne na wymienionych stronach internetowych i portalach pomocowych nie uwzględnią wypłaconych dofinansowań.
6 §
1. Podopieczny bądź osoby reprezentujące podopiecznego również są zobowiązani do podejmowania wszelkich działań (w porozumieniu ze Stowarzyszeniem ) w celu organizowania i gromadzenie funduszy na utworzonym subkoncie. W szczególności wszelkie działania mające na celu gromadzenie środków pieniężnych, wykorzystujące nazwę Stowarzyszenia i/lub logo, muszą być prowadzone w porozumieniu ze Stowarzyszeniem.
2.Podopieczni bądź osoby reprezentujące podopiecznego nie mogą bez porozumienia ze Stowarzyszeniem organizować zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15 marca 1933 r.
3. Inicjujący zbiórki indywidualne podopieczny lub jego przedstawiciel ustawowy ma obowiązek uzgadniać ze Stowarzyszeniem treść apeli , próśb i innych form informacji kierowanych do potencjalnych darczyńców ponadto muszą one być zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz podpisaną Umową i odpowiadać treści dokumentacji lekarskiej.
4. Stowarzyszenie nie refunduje kosztów poniesionych w ramach indywidualnych działań przez podopiecznego lub opiekuna prawnego związanych z pozyskiwaniem i gromadzeniem środków pieniężnych na jego subkoncie.
5. Fakt udostępnienia subkonta przez Stowarzyszenie nie upoważnia rodziców/opiekunów prawnych podopiecznego do wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia. W prośbach bądź apelach o pomoc mogą oni wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu.
6.Podopieczny lub opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania Stowarzyszenia o zmianach danych teleadresowych oraz danych osobowych . Raz na pół roku, bądź na prośbę Stowarzyszenia, podopieczni lub jego opiekunowie prawni powinny przesyłać dane o stanie zdrowia podopiecznego celem aktualizacji danych oraz oświadczenia o dochodach.
§ 7
Stowarzyszenie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), nie udostępnia danych osobowych darczyńców. W oparciu o niniejszą Ustawę, Stowarzyszenie nie udostępnia także informacji o wysokości i źródeł zebranych środków osobom i instytucjom postronnym z wyjątkiem organów kontroli upoważnionych do przeprowadzania kontroli w organizacjach pozarządowych.

ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONTACH.
§ 8
1. Wszystkie środki finansowe wpłacane do Stowarzyszenia pozostają własnością Stowarzyszenia. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, organem uprawnionym do dysponowania nimi jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Środki zgromadzone na subkoncie podopiecznego nie są jego własnością. Są one przeznaczone do refundacji kosztów poniesionych przez podopiecznego na cele określone w Umowie zawartej z podopiecznym bądź jego opiekunami prawnymi.
3. Podpisanie umowy przez podopiecznego lub jego opiekunów prawnych z inną fundacją bądź stowarzyszeniem w trakcie trwania Umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Muszkieterowie Szpiku skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem.
4. Podopieczny, z który rozwiązano umowę powinien dokonać ostatecznego rozliczenia ze Stowarzyszeniem Muszkieterowie Szpiku w terminie 30 dni.
5. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 3 dokonywane jest zamknięcie subkonta na dzień rozwiania Umowy, zaś środki zgromadzone na subkoncie są przelewane na konto„depozytowe” a po zakończeniu rozliczenia z podopiecznym na konto podstawowe Stowarzyszenia
§ 9
1. W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów podopieczny lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożeniu Wniosku, z dokumentami finansowymi potwierdzającymi poniesienie wydatku, do Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawić odpowiednie oświadczenie o braku możliwości refundacji kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu i środków medycznych z Instytucji Zobowiązanych do udzielania takich świadczeń z tytułu obowiązujących przepisów prawnych (NFZ, MOPS, PFRON, PCPR, MOPR).
2. Zarząd po rozpatrzeniu Wniosku podopiecznego kwalifikuje wydatki do refundacji i przyznaje wysokość zwrotu środków na pokrycie kosztów poniesionych przez podopiecznego.
3. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję, że wysokość refundacji jest mniejsza od wszystkich poniesionych przez podopiecznego lub jego opiekunów prawnych wydatków związanych z leczeniem, rehabilitacją , zakupem sprzętu itp.
4.Kwota przyznanych i wydatkowanych środków na refundacje poniesionych kosztów przez podopiecznego związanych z leczeniem, rehabilitacja itp. nie może przekroczyć wysokości środków zgromadzonych na subkoncie podopiecznego.
§ 10
1. Stowarzyszenie udziela pomocy w ramach pomocy społecznej na cele;
a) przeprowadzenia zabiegów operacyjnych, które nie są zarejestrowane w Polsce i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) nie daje możliwości realizacji tych procedur pod warunkiem że podopieczny lub opiekun prawny przedstawi potwierdzenie z NFZ że w Polsce takie zabiegi nie są refundowane a celowość przeprowadzenia takiego zabiegu zostanie potwierdzona przez lekarza prowadzącego.
b)dofinansowania zakupu leków w obrocie znajdujących się wyłącznie w Farmaceutycznej Bazie Danych, zaleconych przez lekarza prowadzącego.
c) dofinansowanie zakupu leków sprowadzonych z zagranicy w przypadku gdy lekarz prowadzący leczenie zaleci lek ,który jest dostępny tylko za granicą, po warunkiem uzyskania przez podopiecznego lub opiekuna prawnego z Ministerstwa decyzji pozytywnej.
d) dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, medycznego, rehabilitacyjnego i medycznych turnusów rehabilitacyjnych, oraz przystosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, po wcześniejszej akceptacji Zarządu Stowarzyszenia wyboru producenta, wykonawcy usługi, miejsca rehabilitacji, ceny. Stowarzyszenie zastrzega do decyzji wybór oferty na podstawie negocjacji cen biorąc pod uwagę potrzeby podopiecznego.
e) dofinansowanie zakupu odzieży dla podopiecznego także zwrotu wydatków na zakup odzieży dokonany przez opiekuna podopiecznego w przypadku jego pilnego zakupu i braku środków na ten cel lub w innych szczególnych przypadkach .
2. Stowarzyszenie nie udziela pomocy w refundacji lub dofinansowaniu:
a) zakupu towarów z zakresu tzw. strefy dóbr luksusowych (telewizory, tablety, komputery, telefony, wyposażenia AGD mebli itp.) chyba że są to urządzenia niezbędne osobie chorej, niepełnosprawnej do funkcjonowania i zostanie to wyraźnie określone w Umowie.
b) zobowiązań finansowych podopiecznego wobec innych instytucji państwowych, banków, firm wynikających z zadłużenia się wobec tych instytucji
c) zabiegów i wizyt prowadzonych przez ośrodki nie wpisanych do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
d) korzystania z terapii prowadzonej za pomocą paraleków i metod medycyny alternatywnej.
§ 11
Po zrefundowaniu zakupu podopieczny lub opiekun prawny zobowiązany jest właściwie dbać o sprzęt zgodnie z instrukcją producenta, przestrzegać warunków gwarancyjnych. Wszelkich płatnych napraw związanych z uszkodzeniem sprzętu czy zużyciem eksploatacyjnym podopieczny wykonuje na własny koszt chyba że Umowa wskazuje inaczej.

ZAMKNIĘCIA SUBKONTA PODOPIECZNEGO
§ 12
Zamknięcie subkonta następuje w następujących przypadkach:
1) po zrealizowaniu celu zawartego w Umowie. Nie wykorzystane środki pieniężne znajdujące się na subkoncie podopiecznego przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia lub na cele innych podopiecznych.
2) w przypadku śmierci podopiecznego środki z subkonta są przekazywane na cele statutowe Stowarzyszenia lub na cele innych podopiecznych.
3) w przypadku rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym na skutek rażących naruszeń niniejszego Regulaminu, środki pieniężne znajdujące się na subkoncie podopiecznego przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia lub na cele innych podopiecznych.
4. w przypadku pisemnego wypowiedzenia Umowy przez podopiecznego lub opiekuna prawnego, środki pieniężne znajdujące się na subkoncie podopiecznego przeznaczane są na cele statutowe Stowarzyszenia lub na cele innych podopiecznych.
5. w przypadku braku kontaktu podopiecznego ze Stowarzyszeniem przez okres 1 roku oraz nieaktualizowanie dokumentacji zwłaszcza określającej stan zdrowia podopiecznego, braku aktualnej fotografii, braku operacji na subkoncie, zamknięcie subkonta następuje po dwukrotnym upomnieniu w tym jeden raz listem poleconym. Zgromadzone środki przechodzą na działalność statutową Stowarzyszenia i na pomoc innym podopiecznym.